ثبت شرکت در تبریز


یکی ازکلانشهرهای ایران عزیزمان شهر تبریز میباشد.تبریز واقع در شمال غرب ایران بوده و بعنوان مرکزاستان  آذربایجان 

شرقی  یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی ایران محسوب میشود .

شهرآذری نشین تبریزازلحاظ بازرگانی،اقتصادی و...دارای موقعیت بسیارخوبی میباشدوبه این دلیل افرادبسیاری متقاضی

 ثبت شرکت دراین منطقه میباشند .

به همین خاطراداره ثبت شرکتهای آذربایجان شرقی ، واحد ثبتی مستقلی برای این شهر دایر نموده تا متقاضیان از طریق

این  اداره امور مرتبط با شرکت خود را پیگیری نمایند .

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت

موضوع فعالیت

یکی ازاولین اقداماتی که متقاضیان ثبت شرکت باید به آن توجه نمایندتعیین موضوع فعالیت میباشد. موضوع فعالیت

 شرکت  هابایدبه نحوی باشدکه منافات با قوانین شرع واقتصادی کشورنداشته باشد ودربرخی موارد که موضوع فعالیت

 خاص و نیاز به کسب اجازه ازارگان یا سازمان خاصی راداشته باشد متقاضیان باید درابتدا اقدام به دریافت مجوزنمایند .

نوع شرکت

درکشورماشرکت هادرانواع مختلفی قابل ثبت میابشندوبرای ثبت هریک ازآنها شرایط و قوانینی مشخص شده است به

 همین خاطراشخاص بایدبا درنظر گرفتن شرایط خود و شرایط انواع  ثبت شرکت ،یکی ازآنها راانتخاب و شرکت خود را 

در  قالب آن به ثبت برسانند.

سرمایه 

برای تشکیل هریک ازانواع شرکت ها باید مبلغی به عنوان سرمایه در نظر گرفته و درزمان مقررتامین ودرحساب شرکت 

واریز گردد.

سرمایه شرکت به نوعی میتواندبیان گراعتبارشرکت نیزباشدوبه واسطه آن ممکن است متقاضیان بسیاری راجهت سرمایه

 گذاری و یا همکاری با شرکت مورد نظر ترغیب نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت 

تنظیم اوراق شرکت
 
(تقاضانامه یا اظهارنامه - اساسنامه - شرکت نامه - صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره - تایید نام شرکت )

مدارک هویتی سهامدارن و اعضاء هیئت مدیره

گواهی عدم سوء پیشینه برای ا عضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین

ارائه مجوز در صورت لزوم

نکات قابل توجه قبل از تاسیس شرکت

 بدون داشتن هدف شرکت ثبت نکنید .   

با اشخاصی که اطلاعات کاملی در خصوص آن ها ندارید شریک نشوید .

 اطلاعات خود را در زمینه ثبت شرکت و قوانین مرتبط با آن تکمیل نمایید. 

 بدون اطلاعات برای شرکت خود سرمایه انتخاب ننمایید. 

 


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان   دراین زمینه

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                                info@tadbirmoshaveran.com

                http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید