ثبت تغییرات درشرکت


تغییرات درشرکت


کلیه اشخاص حقوقی اعم از ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی ) بالطبع از کارشناسان


 و یا   مشاورانمتخصص امور حقوقی و ثبتی قبل و بعدازثبت شرکت در چارت سازمانی خود مستفیذ گردیده تا مراحل


 شکلی وماهوی شخصیت حقوقی مستاصل نگردد.دراین راستا   موسسه تدبیر مشاوران ساحلبا بهره گیری ازمتخصص


 حقوقی و ثبتی ارائه کلیه خدمات که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره شده است آماده خدمات رسانی است.


تعدادی ازتغییرات شرکت که درحال حاضرطبق مقررات جاری است عبارتند از :


انحلال شرکت


   افزایش سرمایه نقدی وغیرنقدی شرکت


   کاهش سرمایه نقدی وغیرنقدی شرکت


     الحاقیه موضوع


   تغییرمکان شرکت


   ایجاد شعبه های داخلی وبین المللی


   تغییر دارندگان حق امضاشرکت


    نقل و انتقال سهام های شرکت


   اصلاح موادقانونی اساسنامه شرکت


   تعیین یا تمدید بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت


   تعیین یا تمدید اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره


تعیین سمت هیات مدیره


مراحل شکلی تغییرات شرکت


۱   -   تحویل مدارک هویتی اعضا،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات شرکت توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی   .

۲   -   تنظیم صورتجلسه تغییرات موردنظر توسط کارشناسان امور ثبتی   .

۳   -   تحویل صورتجلسه به موکل جهت امضا توسط کلیه اعضاء(هیئت مدیره و بازرسان) و درج مهر شرکت در همه صفحات صورتجلسه   .

۴   -   تحویل صورتجلسه امضاء شده توسط موکل به کارشناسان امور ثبتی   .

۵   -   ارسال صورتجلسه به سازمان ثبت شرکتها جهت بررسی،تایید صلاحیت صورتجلسه و ثبت تغییرات مورد نظر   .

۶   -   پرداخت هزینه جهت ارسال روزنامه و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور   .

·                          انحلال شرکت

انحلال شرکت راباید اتمام عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت شرکت نامیدکه اعضاآن  اقدامات لازم جهت ثبت انحلال رافراهم می نمایند ،برای انحلال ابتدا می بایست یک نفر به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردد که وظیفه آن رسیدگی به امور شرکت همزمان یا بعد از انحلال شرکت و تقسیم دارائی و سرمایه موجود میان سهامداران وطلبکاران شرکت می باشد   .

·                          افزایش سرمایه نقدی وغیرنقدی شرکت

زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.افزایش سرمایه به 2 طریق انجام میشود-انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود،صورت میگیرد   .

·                          کاهش سرمایه نقدی وغیرنقدی شرکت

کاهش سرمایه نوع دیگری از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می آید، کاهش سرمایه در شرایطی است که شرکت در شرایط نامطلوبی قرار دارد باارزش است و هم در شرایطی که شرکت سودده است،شرکت به دلیل ضرر های وارد شده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا آن ضرر جبران نشود تقسیم سود غیرممکن می باشد که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی سرمایه شرکت سودحاصله را میان خود تقسیم کنند   .

·                          الحاقیه موضوع شرکت

موضوع شرکت بیانگر حوزه فعالیت درزمینه های مختلف شرکت می باشد که باید جهت روشن نمودن وظایف و اختیارات اعضاء در اساسنامه به طور کامل نوشته شود، بر این اساس هیئت مدیره شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت هایی خارج از  موضوع موجود در اساسنامه بکار ببرند. موضوع فعالیت شرکت در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر، افزایش یا کاهش است. لذا چنانچه در اساسنامه، موضوع شرکت به درستی قید  نگردد یا شرکت قصد گسترش فعالیت خود در زمینه های دیگر را داشته باشد، می توانند تغیراتی درموضوع فعالیت شرکت لحاظ نموده وموضوع شرکت راکم یازیادنماید و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کند، هر گونه تغییر در موضوع شرکت در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود(مجمع عمومی فوق العاده تجمع سهامداران شرکت است که به دلیل انجام تغییرات گرد هم جمع می آیند و تصمیم گیری می کنند   ).

·                          تغییر   محل   شرکت

تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود   .

·                          ایجاد شعبات داخلی وبین المللی

زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر آدرس می باشد و دارای شرایط و مدارک یکسان است و همان مراحل در سازمان ثبت شرکت ها طی خواهد شد   .

·                          تعیین دارندگان حق امضا

شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ، یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کند ،حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود، پس از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضاء  در هر زمانی قابل اعمال است که با تصمیم کلیه اعضای شرکت و سهامداران صورت میگیرد   .

·                          نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام زمانی صورت می گیرد که شخص قصد خارج شدن از شرکت را داشته باشد یا عضو جدید وارد شرکت شود یا به عبارتی سهامداران شرکت تصمیم بگیرند سهام را بین خود جا به جا کنند ، برای نقل و انتقال شرکت تمامی افراد واگذارکننده سهام و گیرنده  می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند   .

·                          اصلاح مواد اساسنامه شرکت

هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه باید با موافقت سهامداران و هیئت مدیره صورت پذیرد   .

·                          تمدید شرکت

 

بالطبع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برای کسب سودبیشترتصمیم به راه اندازی شخصیت حقوقی مینماینداین اشخاص حقوقی هم دارای اعتباراند ومدت اعتبارآن طبق اساسنامه شرکت میباشد.مثلا شرکت سهامی خاص حتماباید بازرسین خودراهرساله واعضاء هیئت مدیره راهر2سال تمدیدنمایند   .


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید