رتبه بندی شرکت ها چیست؟

تعریف روان و سلیس رتبه بندی ) گواهینامه صلاحیت) شرکت ها از زبان کارشناسان موسسه  

تدبیرمشاوران ویامشاوران 44020579و44027713


رتبه بندی در کشور مادرواقع یک نوع اعتبار برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق


 بهره‌وران می باشد . برای اجرای وانجام هر پروژه ای ابتدا باید توان وقدرت شرکتهای دارنده گواهی صلاحیت، طبق


 ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، 


مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور درمناقصات دولتی و خصوصی پروژه‌های بزرگ می‌باشد .


شرکت هااز لحاظ موضوع فعالیت خودبرای اخذ گواهینامه به 5 دسته که ذیلا اشاره شده است تقسیم می‌شوند که رتبه


 هر یک از این دسته‌ها توسط نهاد خاصی صادر می‌گردد و مراجعه هر شرکت برای دریافت گواهینامه (رتبه)باید به اداره


 مربوطه صورت گیرد :

1. پیمانکار

2. مشاور

3. طرح و ساخت- EPC  

4. انفورماتیک

5. انبوه ساز

 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید