مدیرعامل شرکت سهامی خاص

هيات مديره بايد اقلا يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و 

اختيارات آنها را تعيين كند هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه مربوط به اعضاء هیئت مدیره 

که شامل موارد ذیل میباشد را  با حق توکيل به مديرعامل تفويض نمايد.  

مواردی همچون:

1. نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارت دولتي و موسسات خصوصي.

 2. تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل.

 3. ايجاد و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران.

 4. نصب وعزل كليه ماموران وكاركنان شركت وتعيين شغل وحقوق ودستمزد وانعام ترفيع و تنبيه ساي شرايط استخدام

 و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.

 5. تصويب بودجه براي اداره كردن شركت.

 6. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت نزد بانكها و موسسات.

 7. دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر و متفرعات.

 8. تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

 9. عقد هر نوع قرارداد وتغييروتبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول وغيرمنقول و

 ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات.

 10. مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجاري و اختراع.

 11. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك ووجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.

 12. تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان

 بهره و كارمزد و با هر گونه شرايطي كه مقتضي باشد.

 13. اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن

 تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند 

طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از 

قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي وغيره با يا بدون حق وتوكيل ووكيل درتوكيل ولوكرارا تعيين مصدق و كارشناس 

اقرارخواه درماهيت دعوي واخواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث

 ودفاع ازدعواي ثالث اقدام به دعوي متقابل و دفاع ازآن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص واموال ازدادگاههاي

 اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب اجرائي و اخذ محكوم چه در دادگاه

 و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.

 14. تعيين ميزان استهلاك ها.

 15. تنظيم خلاصه صورت داراي و قروض شركت هر ششماه يكبار و دادن آن به بازرس شركت.

 16. تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و

 زيان شركت طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

 17. دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.

 18. پيشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5%اندوخته موضوع مواد 140و238لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

 19. پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود.

  اختيارات مدیرعامل منحصربه موارد فوق نيست.ومواردبالاتنها تعدادی ازاین اختیارات میباشد هیئت مدیره میتواند 

به مدیرعامل تفیض نماید .

در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل از مدت عضويت آن در هيات مديره بيشتر نخواهد

بود و همچنین هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مدير عامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص

نمايد.

 نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها

 اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

لازم بذکر میباشد که هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

                                  info@tadbirmoshaveran.com

                 http://www.tadbirmoshaveran.com/ 


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید