مشاوره حقوقی


مشاوره حقوقی درزمینه های

انعقادقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی

حل وفصل وداوری ها

(هرنوع اعمال حقوقی درشخصیت های حقوقی( حقوق خصوصی

اخذ وارتقاء گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری ومشاوره وانفورماتیک

باوکلا ودانش آموخته های حقوق خصوصی وعمومی دراستان تهران وشهرستانها

قبول دعاوی کیفری وحقوقی وخانواده
مشاور حقوقی شرکتها


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید