تنظیم قراردادهای حقوقی

3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

6-تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و.........

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید