تبدیل شرکتهای مسئولیت محدودبه سهامی خاص

1-   ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......)

2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......)

درتهران وشهرستانها

3-تبدیل شرکتهای مسئولیت محدودبه شرکتهای سهامی خاص

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید