آدرس اداره ثبت شرکتها تهران

شرکت به اجتماعی ازافراداطلاق میشودکه بابهره گیری ازتخصص ، تجربه و مهارت های خود به انجام فعالیتی با هدف 

رفع بخشی  از نیاز های جامعه تشکیل میشود ، که در واقع برای به رسمیت شناخته شدن باید به ثبت برسند .

شرکت ها با توجه به آدرس محل فعالیت در یکی از واحد های ثبتی کشور به ثبت میرسند .

لازم بذکر میباشد که هر یک استان های کشور دارای یک اداره کل ثبتی میباشد وتعدادی از شهرهای اصلی آن استان به

عنوان واحد ثبتی مجزا قرارداده شده اند که همانطورکه گفته شد موسسین شرکتها با توجه به آدرس محل شرکت خود

 باید استان و واحد ثبتی مربوط به خود را برای ثبت شرکت خود انتخاب نمایند .

اداره کل ثبت شرکت ها در استان تهران  واقع در آدرس : تهران ، خیابان میرداماد ، تقاطع مدرس ، پلاک 275 میباشد.

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید