ثبت تغییرات شرکت

تنظیم وثبت کلیه صورتجلسات تغییرات شرکت ها  اعم از : 

ثبت تغییرات هیئت مدیره

ثبت تغییرات سهامداران ( شرکاء ) 

ثبت تغییر نام شرکت 

ثبت تغییرات موضوع فعالیت شرکت ( الحاقیه موضوع - تغییر موضوع  )

ثبت تغییرات آدرس شرکت
 
اصلاحات اساسنامه شرکت
 
کاهش و افزایش سرمایه شرکت بدون نیاز به واریزی
 
نقل و انتقال سهام شرکت
 
پلمپ دفاتر مالیاتی  ( حقیقی - حقوقی ) 

09308581087 


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید