اظهارنامه مالیاتی 96


اشخاص حقیقی و حقوق موظف میباشند لیستی از کلیه عملکرد سال مالی 1396خود را جهت بررسی کارشناسان مالیاتی

 به  اداره دارایی ارسال نمایند.

این لیست در اصطلاح اظهارنامه مالیاتی نامیده میشود.

بر اساس بررسی اظهارنامه مالیاتی ارسالی که توسط  کارشناسان مالیاتی انجام میشود مبلغ مالیات قابل پرداخت برای 

اشخاص حقیقی  وحقوقی مشخص میشود.با توجه به الکترونیکی شدن اظهارنامه،اشخاص  حقیقی وحقوقی بایددر3الی

 4ماه  ابتدایی سال1397 به سامانه اظهارنامه مالیاتی  مراجعه نمایند. و اظهارنامه خود را از این طریق به اداره دارایی 

تسلیم نمایند.

برای ان دسته از اشخاصی که دارای فعالیت نمیباشند ، ارسال اظهارنامه عدم فعالیت اجباری میباشد.
 
درصورت عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی،اداره امورمالیاتی برای انهاجرائم رادرنظرمیگیرند.این قانون

 حتی برای شرکت هایی که در وضعیت عدم فعالیت میباشند ، صدق میکند.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


                             http://www.tadbirmoshaveran.com/  

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید