الزامات و محدودیت های تصمیم گیری در مجامع عمومی شرکت ها


محدودیت های موجود در خصوص تصمیمات مجمع عمومی

بر اساس ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر

تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.بعبارت دیگرمی توان گفت تغییرتابعیت شرکت وافزایش تعهدات صاحبان سهام درصلاحیت

 هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.

نحوه دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی

در مواد 97 تا 106 قانون تجارت، زمان و چگونگی دعوت جهت تشکیل مجامع عمومی را به شرح ذیل بیان کرده است :

1-درکلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی 

 مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید البته در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و

تشریفات دعوت الزامی نیست .
 
2- فاصله انتشاردعوتنامه دواجلاس مجمع عمومی وتشکیل جلسه آنها نباید از حداقل10روزوحداکثر40روزبیشترباشد. 

3- دعوت مجمع عمومی عادی از وظایف هیات مدیره است ولی چنانچه هیات مدیره به هر دلیل از مجمع عمومی برای تشکیل

 جلسه سالانه در موعد مقرر دعوت ننماید بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساَ به این کار اقدام نمایند. 

4هر صاحب سهم که مایل به حضوردرجلسه مجمع عمومی باشد باید قبل از تشکیل جلسه دریافت ورقه ورود بجلسه که در

قبال ورقه سهم یاتصدیق موقت سهم صادرمی شودبه شرکت مراجعه نماید.به هرحال ورودبه جلسه مجمع عمومی صرفاَ

 با ارائه ورقه ورود به جلسه مجاز می باشد. 

5- صورتجلسه حضورحاضرین در مجمع عمومی به نحوی که مبین هویت کامل، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از

حضار بوده و به امضاء آن ها رسیده باشد برای هر جلسه تهیه گردد.
 
6-درآگهی دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام بایددستورجلسه وتاریخ ومحل تشکیل مجمع باذکرساعت ونشانی کامل قید 

گردد. 

7- در جلسات مجمع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت

 حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است . 

8- منظور از اکثریت آراء در جلسات مختلف مجمع عمومی، اکثریت حاضرین در جلسه است . 

9- صاحبان سهام یک پنجم سرمایه شرکت می توانند راساَ از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورند منوط به

 اینکه قبلاَ این درخواست را از هیات مدیره و سپس بازرس یا بازرسان کرده باشند و با امتاع آن ها مواجه شوند. مهلت مقرر

 برای هیات مدیره و بازرسان در این مورد ( دعوت از مجمع عمومی ) به ترتیب 20 روز و 10 روز خواهد بود . 

10- جلسات مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای متشکل از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شوند . ریاست مجمع

 با رییس هیات مدیره شرکت خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نموده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل 

مدیر یا مدیران جزو دستور جلسه باشد رییس مجمع با اکثریت نسبی از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می گردد. 

ناظران نیز باید از میان سهامداران باشند ولی منشی جلسه می تواند صاحب سهم نباشد .
 
11- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تهیه می شود که به امضاء هیات رییسه رسیده و یک

 نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. 

12- چنانچه در مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود هیات رییسه مجمع با 

تصویب مجمع عمومی می توانداعلام تنفس نموده وتاریخ جلسه بعدراکه نباید دیرترازدوهفته باشد تعیین کند.تمدیدجلسه

 محتاج به دعوت وآگهی مجدد نیست ودر جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت و جلسه 

بعدی نیز در امتداد جلسه اول محسوب می شود .

موارد ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی

بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع

 باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. 

1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان 

2- تصویب ترازنامه
 
3-کاهش یا افزایش سرمایه 

4-تغییرات اساسنامه 

5- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن 

لازم بذکر میباشد که مراتب پس از انجام تشریفات ثبت، در روزنامه رسمی کشور وروزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های 

شرکت در آن چاپ میشود ،  منتشر می گردد.

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان  دراین زمینه

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرماییدتهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوب غربی میدان - مجتمع طلا - طبقه 9 - واحد 1  02144020579

02144090363 

02144027713

        info@tadbirmoshaveran.com

    http://www.tadbirmoshaveran.com/ 

 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید