مشاوره حقوقی

مشاورحقوقی درزمینه های:

تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و..

مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......)

مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......)

درتهران وشهرستانها     به مدیریت رضا فدوی آزارکی کارشناس ارشدحقوق

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید