تبدیل شرکتهای مسئولیت محدودبه سهامی خاص

   

موسسه حقوقی تدبیرمشاوران

مشاورحقوقی درزمینه های

تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و........

مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

- کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص)-و.....

مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدود)و........

درتهران وشهرستانها    با مدیریت رضا فدوی (کارشناس ارشدحقوق)

09125115137... 09115040337 و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com 09125115137... 09115040337 و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید