مشاوره حقوقی


1-  ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......)

2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......)

3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

6-تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و..

مشاورحقوقی درزمینه های:

-فعال درحقوق شهروندی

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری

-مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

-مشاوره ووکالت قراردادهای فسخ شده

درتهران وشهرستانها

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت 


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید