مشاورحقوقی درزمینه های:

-فعال درحقوق شهروندی

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری

-مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

-مشاوره ووکالت قراردادهای فسخ شده

درتهران وشهرستانها

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید