مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی تدبیرمشاوران

این موسسه متشکل از کادری با تجربه وتحصیل کرده های حقوق در زمینه خدمات اداری شرکتها از مشاوره در خصوص چگونگی تاسیس یک شرکت وتنظیم اساسنامه آن مطابق قوانین ومقررات مربوطه تا مشاوره در خصوص چگونگی افزایش سود دهی و راندمان و بهروری و یا انحلال آن در کنار شما می باشد.

شما موکلین محترم میتوانید در تمام ساعات شبانه روز نیازهای حقوقی تان رابا مشاورین ما بصورت ویس ویاایمیل و..... برقرارنموده وباافتخارپاسخگوی شماسروران عزیزمیباشیم.

1-   ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......)

2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......)

3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

6-تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و..

مشاورحقوقی درزمینه های:

-فعال درحقوق شهروندی

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری

-مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

-مشاوره ووکالت قراردادهای فسخ شده

درتهران وشهرستانها

09125115137... 09115040337و09308581087 آدرس ایمیل fadavi.reza@yahoo.com

www.tadbirmoshaveran.com آدرس سایت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید