تفاوت انواع مختلف شرکت ها

بطورکلی بر اساس مواد قانونی که در قانون تجارت برای شرکت ها مصوب شده است ، شرکت از اجتماع 2 یا چند نفر شریک که با هدف کسب سود دست به انجام فعالیت هایی میزنند تشکیل میشود .
موسسین شرکت ها باید با در نظر گرفتن مواردی از قبیل نوع سرمایه ، تعداد شرکاء، نحوه تقسیم سود ، میزان مسئولیت هر یک از شرکاء و ... نوع شرکت مورد درخوایت خود جهت تاسیس را انتخاب نمایند
تفاوت انواع شرکت ها:
در ایران شرکت ها به هفت نوع مختلف با شرایط و قوانین مختلف قابلیت ثبت دارند 
1.شرکت های سهامی 
2شرکت های با مسئولیت محدود 
3.شرکت های تضامنی 
4.شرکت های نسبی
5.شرکت های مختلط سهامی
6. شرکت های مختلط غیر سهامی 
7.تعاونی ها 
از تفاوت های در ثبت انواع شرکت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد .
تعداد شرکا
همانگونه که گفته شد شرکت ها از شراکت حداقل دو نفر شخص حقیقی و یا حقوقی تشکیل میشوند 
نوع سرمایه


مسئولیت صاحبان سهام و شرکاء 


نام شرکت ها 


طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید