استعلام شرکت های رتبه دار از ساجار

جهت استعلام وضعیت شرکت های دارای رتبه های پیمانکاری و مشاور باید به ( سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و

 اجرایی کشور ) مراجعه نمود که به اختصار به آن سامانه ساجار میگویند.

سایت ساجار کلیه اطلاعات مربوط به ( نام شرکت ، سال اخذ رتبه ، اعتبار رتبه ، نوع صلاحیت ( پیمانکاری یا مشاور ) ،

 رتبه مربوطه ( آب ، راه ، ساختمان ) و ... ) را در اختیار متقاضیان آن ها قرار میدهد.


با ورود به سامانه ساجار میتوان صحت دارا بودن گرید مربوطه را برای شرکت مورد نظر بررسی نمود.

 طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید