مشاوره حقوقی

مشاورحقوقی درزمینه های:

-فعال درحقوق شهروندی

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

-مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری

-مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

-کنترل پروژه های پیمانکاری براساس قوانین ومقررات حاکم برقراردادپیمانکاری

-مشاوره ووکالت قراردادهای فسخ شده


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید