ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......) تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

1401/4/14

1401/3/16

مشاوره حقوقی

1401/3/16

مشاورحقوقی تخصصی شرکت شمابا20سال سابقه درامورحقوقی شرکتها

1401/3/10

ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......) تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

1401/2/31

1- ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......) 2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) 3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی 4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها 5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری 6-تنظیم دادخواست های حقوقی وکیفری و..

1401/2/20

تبدیل شرکتهای مسئولیت محدود به سهامی خاص

1401/2/20

رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها

1400/12/2

-مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

1400/11/14

- ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......) 2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) 3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی

1400/11/14

 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید