هيات مديره بايد حداقل يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند

1398/1/24

انجام معاملات با نام و یا حساب شرکت که توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل ، بدون اطلاع دیگر اعضا ، ممنوع و قابل ابطال میباشد

1398/1/24

سهام وثیقه تضمینی بر عملکرد هر یک از مدیران در دوره تصدی آنها میباشد

1398/1/24

جهت استعلام وضعیت شرکت های دارای رتبه های پیمانکاری و مشاور باید به ( سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور ) ( ساجار ) مراجعه نمود

1398/1/24

بازرسین در شرکت های سهامی خاص موظف به نظارت بر عملکرد هیئت مدیره میباشند

1398/1/20

هيات مديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت وانجام هرگونه عمليات ومعاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذتصميم درباره آنها صريحادرصلاحيت مجامع عمومي قرارنگرفته باشدداراي وسيع ترين اختيارات است

1398/1/20

اشخاص حقوقی به واسطه ثبت در سازمان ثبت شرکت ها و اخذ شماره ثبتی و شناسه ملی از اعتبارات و منافع قانونی خاصی برخوردار میشوند.

1398/1/15

اشخاص حقیقی و حقوقی باید در نظر داشته باشند که جهت ثبت رویداد های مالی خود نیاز به دفاتر مالیاتی دارند

1398/1/15

اشخاص حقیقی از قبیل صاحبان آموزشگاه ها که در قالب شخص حقیقی دارای مجوز فعالیت میباشند باید در زمان های مقرر جهت اخذ دفاتر مالیاتی اشخاص حقیقی اقدام نمایند

1398/1/15

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید