مشاوره حقوقی

1400/2/21

مشاوره حقوقی درزمینه های

1399/12/23

(contract juridical and real –judgment-the property of the deceased)

1399/11/17

(contract juridical and real –judgment-the property of the deceased)

1399/11/17

مشاوره حقوقی

1399/11/17

انعقاد کلیه عقود(بیع- اجاره -مضاربه- معاوضه-و......)بااساتید تحصیل کرده حقوق مطابق با قوانین ومقررات جاری نظام حقوقی کشور ما

1399/11/17

انعقاد کلیه عقود(بیع- اجاره -مضاربه- معاوضه-و......)بااساتید تحصیل کرده حقوق مطابق با قوانین ومقررات جاری نظام حقوقی کشور ما

1399/11/17

مشاوره های حقوقی وکیفری واداری وخانواده

1399/9/3

مشاوره و قبول کلیه پرونده های اداری

1399/8/18

مشاوره و قبول کلیه پرونده های خانواده

1399/8/18

 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید