شرکت ها بعد از تاسیس ممکن است بنا به شرایطی نیاز به اعمال تغییراتی در اسانامه و یا اعضاء خود داشته باشند

1397/9/26

یکی از کلانشهر های ایران عزیزمان شهر تبریز میباشد . تبریز واقع درشمال غرب ایران بوده و بعنوان مرکز استان آذربایجان شرقی یکی ازبزرگترینقطب های اقتصادی ایران محسوب میشود .از این رو نظر متقاضیان بسیاری را جهت ثبت شرکت در تبریز جلب مینماید

1397/8/10

یکی ازانواع شرکتها که در ایران به ثبت میرسد ،شرکت نسبی میباشد این نوع ازشرکت ها شرایطی مشابه با ثبت شرکتهای مسئولیت محدود دارندبا این تفاوت که مسئولیت شرکاء آنها بطورنسبی و متناسب با میزان سرمایه آنها تعریف میشود

1397/8/10

برای ثبت شرکت ابتدالازم است که با بررسی شرایط ثبت هر یک از انواع شرکتها و مقایسه آن با شرایط نفرات و اشخاص متقاضی ( شرکایی که قصد ثبت یک شرکت را باهم دارند )، نوع شرکت مورد درخواست خود را جهت ثبت تعیین نمایید.

1397/8/10

شرکتی که توسط سه تا چند نفر ، طبق توافق و تفاهمات مشترک و با هدف انجام یک فعالیت مشخص و کسب سود تشکیل میشود شرکت سهامی خاص محسوب میشود.

1397/8/6

شرکت های پیمانکار و مشاور که دارنده گواهینامه صلاحیت (گرید - رتبه ) میباشند با توجه به مقررات جاری سازمان هاو ارگانهای دولتی ، توان و مجوز شرکت در مناقصاتی که ذیلا به آن اشاره گردیده است را کسب مینمایند .

1397/7/26

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید