تبدیل شرکتهای مسئولیت محدودبه شرکتهای سهامی خاص

1400/4/15

1-تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص 2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) 3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی 4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها 5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

1400/4/13

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

1400/4/13

مطالبه اجرت المثل واجرت المسمی

1400/4/13

مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری

1400/4/9

-مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری -مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

1400/3/24

1- ثبت انواع شرکت(سهامی خاص-سهامی عام-مسئولیت محدودو.......) 2- تغییرات کلی درشکل وماهیت مواداساسنامه(افزایش وکاهش سرمایه-تبدیل محدودبه خاص-و.......) 3-مشاوره درزمینه های امور مالی ومالیاتی و اقتصادی 4- رتبه بندی (گرید)شرکتها ؛تخصصی درتمامی پایه ها 5- امور اتاق بازرگانی-اخذنام وعلایم تجاری

1400/3/23

مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری -مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری -مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

1400/3/23

-مشاوره تخصصی حقوقی پروژه های پیمانکاری -مشاوره درخصوص مدیریت ادعا درقراردادپیمانکاری -مشاوره درکلیه امورثبتی شرکتهاوقوانین تجارت

1400/3/21

 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید