ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه

 سرمایه به سهام یاقطعات سهام تقسیم شده باشدفقط تامیزان سرمایه خوددرشرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است

 (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ

 یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت

 تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود (2 نسخه )

2-شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود (2 نسخه )

3-  اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود (2 نسخه )

4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره(2 نسخه )

5- فتوکپی برابربا اصل شناسنامه و كارت ملي موسسين

6- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه شركا و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه

 رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

7- تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی شريك ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

8- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس

 رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه

 ضروری است .

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره  دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


   http://www.tadbirmoshaveran.com/  


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید