ثبت شرکت مؤسسات غير تجارتي

تعريف مؤسسات غير تجارتي

 در آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 1337 آمده است كه مقصود از تشكيلات و مؤسسات

 غيرتجارتي مذكوردرماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات ومؤسساتي است كه براي مقاصدغيرتجارتي ازقبيل امورعلمي يا

ادبي ياامورخيريه وامثال آن تشكيل مي‌شوداعم ازآنكه مؤسسين وتشكيل‌دهندگان قصدانتفاع داشته يانداشته باشند.

تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، جمعيت و ... و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناويني كه

 اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد براي مؤسسات ممنوع مي‌باشد

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

  مؤسساتي كه مؤسسين قصد جلب منفعت وتقسيم بين خوددارندواينگونه مؤسسات،مؤسسات انتفاعي غيرتجارتي ناميده

 مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز مي‌باشد.

مؤ سساتي كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعي ناميده

 مي‌شوند و بایستی  قبل از ثبت، مجوز از نيروي انتظامي دريافت نمايند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتي مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و

 تجار دارد نمي‌باشند.

مؤسسات بايستي هر ساله نسبت به پلمپ دفاتر قانوني (دفتر روزنامه و دفتر كل) اقدام نموده و حساب‌هاي خود را در آن

 درج نمايند.

مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری:

 تقاضانامه موسسات غیرتجاری(2نسخه )

 نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری(2نسخه )

کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)

درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و

 نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره  دراین مورد

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها)با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


   http://www.tadbirmoshaveran.com/   

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید