اخذ کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی:


کارت بازرگانی مجوزی است که بدارنده آن اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی اجازه داده می شودبه امرتجارت خارجی بپردازد.

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگانى و عضويت اشخاص حقيقى

- تکميل دو برگ فرم عضويت اتاق

- تکميل دو برگ فرم مشخصات بازرگاني

- اصل فرم بانک مبنى بر حسن اعتبار بانکي

- تکميل فرم مشخصات فردى و اعلام معرفين.(دارندگان مدارک دانشگاهى ليسانس و همچنين دارندگان مجوز توليد ازيکى

 از وزارت‌خانه‌هاى توليدى نياز به معرف ندارند)

- تکميل فرم تعهدنامه دريافت کارت بازرگانى و تصديق امضاء متقاضيان توسط دفاتر اسناد رسمي

- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانى که به گواهى اداره ثبت رسيده باشد

- يک برگ اصل پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها

- اصل و فتوکپى گواهى عدم‌ سوء‌پيشينه

- چهار قطعه عکس ۶x۴ (جديد، تمام رخ، ساده)

- دو سرى کامل از فتوکپى تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضى حداقل ۱۸ سال تمام)

- فتوکپى کارت پايان خدمت يا فتوکپى معافيت از خدمت سربازى براى آقايان

- فتوکپى ازکليه صفحات سندمالکيت شش‌دانگ، يا ارائه اجاره‌نامه محضرى محل کار (در صورت عادى بودن اجاره‌نامه

 محل کار، يک سرى فتوکپى ازکليه صفحات سند ورؤيت اصل سند.چنانچه سند بصورت مشاع تنظيم شده باشد،علاوه بر

 رعايت موارد تعيين شده در اين بند، رضايت‌نامه کتبى ساير مالکين از طرف متقاضى الزامى است)

- اصل وفتوکپى فيش پرداختى بحساب‌ جارى شماره ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبه ايثار در وجه وزارت بازرگانى باذکر

 نام متقاضى کارت (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملى ايران به حساب جارى فوق)

تذکر ۱: عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه‌هاى دولتى (قواى سه‌گانه)

تذکر ۲:درصورتى‌که متقاضى کارت بازرگانى نتواندبراى انجام امورمربوطه شخصاًمراجعه نمايد،مراجعه‌کننده ملزم به

 ارائه وکالت‌نامه رسمى و معتبر از طرف متقاضى مى‌باشد.

تذکر ۳:هر شخص بيش از يک کارت بازرگانى اعم از حقوقى يا حقيقى نمى‌تواند داشته باشد.

تذکر ۴:تقاضا مى‌شود فرم‌هاى فوق به ترتيب شماره در يک پوشه به‌صورت منظم به مسؤولين پذيرش ارائه گردد.

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده صدور کارت بازرگانى و عضويت اشخاص حقوقى

- تکميل دو برگ فرم عضويت اتاق

- دو برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانى که به گواهى اداره ثبت شرکت‌ها رسيده باشد

- اصل گواهى پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها

- دو برگ فتوکپى تقاضانامه ثبت شرکت‌هاى داخلى و شرکت‌نامه رسمى (براى شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود)

- دو برگ فتوکپى اظهارنامه ثبت شرکت‌هاى سهامى خاص / عام (براى شرکت‌هاى سهامي)

- دو برگ روزنامه رسمى در مورد تأسيس و تغييرات شرکت

- دو برگ فتوکپى اساس‌نامه شرکت

- اصل و فتوکپى گواهى عدم سوء‌پيشينه مدير عامل

- دو سرى کامل فتوکپى از تمام صفحات شناسنامه مديرعامل (حداقل سن ۱۸ سال تمام) و رؤيت اصل آن

- چهار قطعه عکس ۶x۴ مديرعامل (جديد، تمام رخ، ساده)

- دو برگ فتوکپى کارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازى براى آقايان و رؤيت اصل آن

- تکميل دو برگ فرم مشخصات بازرگاني

- اصل گواهى بانک مبنى بر حسن اعتبار بانکى شرکت

- يک برگ فرم تعهدنامه دريافت کارت بازرگانى و تصديق امضاء مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي

- دو سرى فتوکپى از کليه صفحات سند مالکيت شش‌دانگ، يا ارائه اجاره‌نامه محضرى محل کار (در صورت عادى بودن

 اجاره‌نامه محل کار،ارائه دوسرى فتوکپى ازکليه صفحات سندمادربارؤيت اصل سند.چنانچه سند به‌صورت مشاع تنظيم

 شده باشدعلاوه بررعايت موارد تعيين شده دراين بند،ارائه رضايت‌نامه کتبى سايرمالکين ازطرف متقاضى کارت الزامى

 است)

- دو برگ اصل و فتوکپى فيش پرداختى به حساب‌ جارى شماره ۹۰۱۱۳ بانک ملى ايران شعبه ايثار در وجه وزارت

 بازرگانى با ذکر نام شرکت (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملى ايران به حساب جارى فوق)

- اشخاص غيرايرانى متقاضى کارت بازرگانى علاوه برارائه کليه مدارک فوق ملزم به ارائه تائيديه صلاحيت مديران

 خارجى از سفارت‌خانه متبوع آنها و ارائه فتوکپى پروانه کار هستند.

تذکر ۱:کارمندان تمام وقت دستگاه‌هاى دولتى نمى‌توانند کارت بازرگانى دريافت نمايند.

تذکر۲:در صورتى‌که مديرعامل نتواند براى انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نمايد، مراجعه‌کننده ملزم به ارائه وکالت‌نامه

 رسمى و يا معرفى‌نامه از طرف شرکت مى‌باشد.

تذکر ۳:هر شخص بيش از يک کارت بازرگانى اعم از حقوقى يا حقيقى نمى‌تواند داشته باشد.

تذکر ۴:تقاضا مى‌شود فرم‌هاى فوق به ترتيب شماره در پوشه‌اى به‌صورت منظم به مسؤولين پذيرش ارائه گردد.

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده براى تمديد کارت بازرگانى اشخاص حقوقى

۱. اصل گواهى تسليم اظهارنامه مالياتى آخرين سال عملکرد مبنى بر بلامانع بودن تمديد کارت بازرگانى در سال جارى و

 ارائه کد اقتصادي.

۲. فرم‌هاى تکميل شده مشخصات بازرگاني.

۳. فتوکپى سند مالکيت يااجاره‌نامه محل کاردرصورت تغييرمحل کار(رسمي، عادي) درصورت عادى بودن اجاره‌نامه،

 رؤيت اصل سند مادر الزامى است.

۴. يک قطعه عکس ۶x۴ (جديد، تمام‌رخ، ساده) و تمديديّه پروانه کار و اقامت براى اتباع غيرايراني.

تبصره: درصورت تغييرمديرعامل،ارائه يک سرى فتوکپى ازتمام صفحات شناسنامه و سه قطعه عکس ۶x۴ (جديد،

 تمام‌رخ، ساده) و ارائه اصل گواهى عدم سوء‌پيشينه و فتوکپى پايان خدمت و يا معافيت از سربازى براى آقايان نيزالزامى

 است.

۵. فتوکپى موافقت اصولى معتبر يا پروانه بهره‌بردارى يا کارت شناسائى کارگاه (براى واحدهاى توليدى که اعتبار پروانه

 آنان منقضى گرديده است.)

۶. آخرين آگهى روزنامه رسمى در مورد تغيير سرمايه، نشاني، مدير عامل و انتقال سهام (در صورت داشتن تغييرات).

۷. تکميل فرم تعهدنامه دريافت کارت بازرگانى و تصديق امضاء آن توسط دفاتر اسناد رسمى (در صورت تغيير مدير

 عامل).

۸. تکميل فرم فارسى - لاتين (در صورت تغيير مدير عامل).

۹. اصل و کپى فيش ۴۰۰،۰۰۰ ريالى به شماره حساب ۹۰۱۱۳ به نام تمرکزوجوه درآمد حاصل از صدور وياتمديدکارت

 بازرگانى قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي.

تذکر ۱:براى اشخاص غيرايرانى در صورت تغيير مديرعامل به جاى تبصره ذيل بند ۴ ارائه سه قطعه عکس وتائيديه

 صلاحيت از طريق سفارت‌خانه کشور متبوع آنها و فتوکپى پروانه کار و اقامت معتبر الزامى است.

تذکر ۲:عدم‌اشتغال در دستگاه‌هاى دولتى (قواى سه‌گانه) (به‌جز مديران شرکت‌هاى دولتي).

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده براى تمديد کارت بازرگانى اشخاص حقيقى

۱. اصل گواهى‌ تسليم اظهارنامه مالياتى آخرين سال عملکرد مبنى بر بلامانع بودن تمديد کارت بازرگانى در سال جارى و

 ارائه کد اقتصادي.

۲. فرم‌هاى تکميل شده مشخصات بازرگاني.

۳. فتوکپى سند مالکيت يا اجاره‌نامه محل کار در صورت تغيير محل (رسمي، عادي) در صورت عادى بودن اجاره‌نامه

 رؤيت اصل سند مادر الزامى است.

۴. يک قطعه عکس ۶x۴ (جديد، تمام‌رخ، ساده)

۵. فتوکپى موافقت اصولى معتبر يا پروانه بهره‌بردارى يا کارت شناسائى کارگاه (براى واحدهاى توليدى که اعتبار پروانه

 آنان منقضى گرديده است).

۶. اصل و کپى فيش ۴۰۰،۰۰۰ ريالى به شماره حساب ۹۰۱۱۳ به نام تمرکزوجوه درآمدحاصل ازصدو وياتمديدکارت

 بازرگانى قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي.

تذکر:براى اشخاص غيرايرانى علاوه بر مدارک فوق ارائه فتوکپى تمديديه پروانه کار و اقامت الزامى است.


لازم بذکرمیباشدکه شماعزیزان میتوانیدبرای کسب خدمات واطلاعات بیشتروهمچنین دریافت مشاوره رایگان   دراین زمینه

(ودیگرامورمرتبط باشرکت ها) با همکاران مادرثبت شرکت ساحل تماس حاصل فرمایید


 


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید