رتبه بندی تخصصی پیمانکاران

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاحیه آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

نشانی و شماره تماس انجمن صنفی پیمانکاری

تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

تغییر در حوزه تعریف رشته های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران

راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ( ویژه متقاضیان )

نحوه چیدمان پرونده پیمانکاری

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

تمدید مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاران 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید