طرح ساخت صنعتی

آیین نامه تشخیص صلاحیت طرح و ساخت صنعتی

راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران به روش طرح و ساخت

بخشنامه جدید ارجاع کار به روش طرح و ساخت


 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید